Pak yuen tong bird’s nest chuan bei pei pa koa, tổ yến xuyên bối tỳ bà cao HongKong 300ml_ 01 hộp | 0986.705.693

Pak yuen tong bird’s nest chuan bei pei pa koa, tổ yến xuyên bối tỳ bà cao HongKong có tác dụng hiệu quả khắc phục tốt cho người ho lâu ngày, rát hầu họng,…